CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Контролисање возила за транспорт опасне робе - АДР сертификат

Транспорт опасне робе у Републици Србији регулисан је Законом о транспорту опасне робе, потврђеним споразумима о међународном транспорту опасне робе: ADR (друмски), RID (железнички) и ADN (водни) , као и низом подзаконских аката ( Уредба о покретној опреми под притиском, као и низ правилника).

Лабораторија ЦИАХ је у складу са захтевима наведених прописа именовано и овлашћено контролно тело у Републици Србији од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за спровођење прописаних контролисања и испитивања возила, цистерни, батеријских возила, МЕGC, као и амбалаже за транспорт опасне робе.

Такође, Лабораторија ЦИАХ организује у складу са лиценцом МГСИ стручну обуку (оспособљавање) кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, као и по захтеву друге врсте обука у овој области.

У складу са ADR Споразумом, свако возило категорија N и О, врста FL, AT, EX/II, EX/III и MEMU (намењено за транспорт опасне робе) мора задовољавати захтеве наведеног прописа.

Placeholder Picture

Свако комплетно или комплетирано возило мора бити подвргнуто првој контроли, као и контроли техничких карактеристика једанпут годишње у земљи у којој је регистровано. Усаглашеност возила мора бити потврђена сертификатом о одобрењу возила који у Републици Србији издаје именовано контролно тело (ADR сертификат). Сертификат о одобрењу важи најдуже 1 годину од дана контроле техничких карактеристика која је претходила његовом издавању.

Aкредитовано контролно тело Лабораторија ЦИАХ је именовано од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређене опасне робе у друмском саобраћају, тј. контролисање за издавање ADR сертификата.

Placeholder Picture

За контролисање је неопходно доставити следећу документацију: Ценовник можете преузети овде.

Placeholder Picture

Особе за контакт:

Ненад Јовановић, моб. тел. +381 (0) 62 295 839;
Имејл: njovanovic@mas.bg.ac.rs

Иван Иванковић, моб. тел. +381 (0) 62 295 729;
Имејл: iivankovic@mas.bg.ac.rs

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English