CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Периодични преглед уређаја и опреме за погон на ТНГ/КПГ

Лaбoрaтoриja ЦИAХ je oвлaшћeнa од Aгeнциje зa бeзбeднoст сaoбрaћaja (Рeшeњe бр. 221-22-00-351/2012-05 oд 12. фeбруaрa 2013. гoдинe) зa испитивaњe мoтoрних и прикључних вoзилa кoja сe сeриjски или пojeдинaчнo прoизвoдe или прeпрaвљajу, мoтoрних вoзилa кoja кao пoгoнскo вoзилo кoристe тeчни нaфтни или кoмпримoвaни прирoдни гaс, eлeктричних вoзилa и возила која се увозе као употребљавана.

Упутства Агенције за безбедност саобраћаја за периодични преглед уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ

Ценовник услугa лабораторије ЦИАХ


Захтев за периодични преглед уређаја и опреме за погон возила на ТНГ

Правилник о испитивању возила

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

Главно испитно место:
Београд,  Краљице Марије 16 (видети мапу доле)
Радно време: радним даном од 8 до 16 часова
Заказивање испитивања возила телефоном на 011/3370 854.

Остала испитна места:
Батајница, Аутопут за Нови Сад 211
Београд, Прибојска 44
Београд, Милутина Миланковића 21
Београд, Јурија Гагарина 1
Београд, Кумодрашка 247
Београд, Лештане, Смедеревски пут бб
Београд, Аутопут за Загреб 15
Београд, Сланачки пут 26
Београд, Кружни пут бб
Београд, Старо сајмиште 29
Ваљево, Ртањска 10
Вршац, Милоша Обилића 12а
Зрењанин, Милетићева 80
Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб
Зрењанин, Манастриска 9
Крагујевац, Краљевачког батаљона 243
Крагујевац, Краљевачког батаљона 281
Краљево, Војводе Степе 45
Краљево, Конарево 125а
Крњешевци, Индустријска зона б.б.
Крњешевци, Индустријска зона 6
Младеновац, Међулужје, Војводе Вићентија 18
Младеновац, Космајска 139
Нови Бановци, Светосавска 213 (Ђервин бб)
Панчево, Банатски Брестовац бб
Панчево, Пере Сегединца 13
Панчево, Јабучки пут бб
Смедеревска Паланка, Мајора Гавриловића 11
Шабац, Поцерска 88а
Шабац, Тоше Бојнића бб
Шабац, Јеленча, Маршала Тита 84
Шимановци, Доситејева 9

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English