CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Саветник за безбедност у транспорту опасне робе

Транспорт опасне робе у Републици Србији регулисан је Законом о транспорту опасне робе, потврђеним споразумима о међународном транспорту опасне робе: ADR (друмски), RID (железнички) и ADN (водни) , као и низом подзаконских аката ( Уредба о покретној опреми под притиском, као и низ правилника).

Лабораторија ЦИАХ је у складу са захтевима наведених прописа именовано и овлашћено контролно тело у Републици Србији од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за спровођење прописаних контролисања и испитивања возила, цистерни, батеријских возила, МЕGC, као и амбалаже за транспорт опасне робе.

Такође, Лабораторија ЦИАХ организује у складу са лиценцом МГСИ стручну обуку (оспособљавање) кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, као и по захтеву друге врсте обука у овој области.

О саветнику

У складу са одредбама Закона о транспорту опасне робе, као и потврђених споразума о међународном транспорту опасне робе (АDR/RID/АDN), свако предузеће чија је делатност везана за предају на превоз или превоз опасне робе у друмском, железничком и воденом саобраћају или с тим у вези паковање, утовар, пуњење или истовар мора да именује једног или више саветника за безбедност у транспорту опасне робе (осим у случајевима наведеним у АDR/RID/АDN и Закону о транспорту опасне робе).

Саветник за безбедност, чији су задаци дефинисани у наведеним прописима, мора поседовати важећи сертификат о стручној оспособљености за одговарајући вид транспорта. Сертификат у Републици Србији издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ). За добијање сертификата кандидат мора да заврши обуку и положи испит, који организује наведено Министарство.

О оспособљавању

Стручну обуку (оспособљавање) кандидата за саветника за безбедност у Републици Србији обавља привредно друштво, односно друго правно лице, на основу лиценце коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Машински факултет – Лабораторија ЦИАХ у складу са лиценцом добијеном од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број решења 00014/2014-01 од 30.04.2014.) обавља стручно оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе у друмском (АDR) и железничком (RID) саобраћају.

Стручно оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе у друмском (АDR) и железничком (RID) саобраћају Машински факултет – Лабораторија ЦИАХ организује 45-60 дана пре наредног заказаног термина испита.

Термине испита можете видети на интернет страници https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/transport-opasne-robe-savetnik-za-bezbednost

Обука се обавља на Машинском факултету у специјализованим учионицама за наставу. Обука траје 3 дана + 1 дан консултација пред испит.

Информацију о наредном термину обуке можете видети ОВДЕ

Особа за контакт: Властимир Јоксимовић, тел. +381 62 295 268
e-mail: vjoksimovic@mas.bg.ac.rs

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English