CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Услови пословања Лабораторије ЦИАХ

1. Уговорни однос

Лабораторија ЦИАХ своје активности започиње на основу писаног захтева клијента. Сваки започет посао путем примљеног и преиспитаног захтева сматра се уговорним односом са клијентом. Одредбе ових Услова пословања чине саставни део уговорних односа између Лабораторије ЦИАХ и клијента и обавезујуће су за обе уговорна стране, осим у случају када се уговорни односи дефинишу посебним писаним уговором са клијентом. Клијент је сагласан са Условима пословања што потврђује прихватањем понуде или ценовника Лабораторије ЦИАХ.

2. Обим активности

Лабораторија ЦИАХ активности испитивања и контролисања обавља на основу обима акредитације испитне лабораторије (акредитациони број 01-010), обима акредитације контролног тела (акредитациони број 06-029), овлашћења или других прописа који се односе на предметну услугу. Лабораторија ЦИАХ је одговорна за обављање послова који су јој поверени у складу са законом, понудом или уговором.

3. Поверљивост информација

За сваки изведени посао обезбеђено је потпуно осигурање поверљивости, ако није другачије договорено са корисником. Лабораторија ЦИАХ је правно одговорна за управљање свим информацијама добијеним или насталим током извођења активности испитивања и/или контролисања за клијента, јер је, поред осталог, и овај документ правно обавезујући као подлога за закључивање пословног односа кроз захтев, понуду или уговор. Такође, са информацијама о клијенту које су добијене из других извора поступа се као са поверљивим информацијама.

Следеће информације из пословања Лабораторије ЦИАХ сматрају се поверљивим или власништвом и неће бити саопштене трећем лицу без одговарајућег захтева и одобрења клијента:
- Информације о количини и специфичним својствима поднетих предмета на испитивање/контролисање;
- Услови за пријем предмета, подаци и резултати испитивања/контролисања и одговарајући извештаји/сертификати;
- Власнички подаци о конструкцији/пројекту предмета испитивања/контролисања;
- Имена, адресе и информације о контактима са клијентом;
- Било која проблематична информација или податак издат поједином клијенту.

Када се од Лабораторије ЦИАХ законом или на основу овлашћења проистеклих из уговорених обавеза захтева да објави поверљиве информације, клијенти ће бити обавештени о датим информацијама, осим ако је то забрањено прописима. Осим клијената, власника/корисника предмета испитивања/контролисања, резултати испитивања/контролисања доступни су Акредитационом телу Србије (на основу Уговора о акредитацији потписаним са Лабораторијом ЦИАХ), Агенцији за безбедност саобраћаја (на основу решења), Одсеку за транспорт опасне робе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (на основу Решења), као и правосудним и другим органима власти.

4. Одговорност за квалитетно извршење услуге


Лабораторија ЦИАХ се обавезује да ће се током обављања уговорених активности придржавати правила струке и обавеза у погледу квалитета извршених услуга. Током извођења активности испитивања/контролисања Лабораторија ЦИАХ је одговорна за имовину корисника. По извршењу услуге, Лабораторија ЦИАХ даље не сноси одговорност за штету насталу на предмету испитивања/контролисања.

5. Приступ предметима испитивања/контролисања

Клијент се обавезује да обезбеди неометан приступ предметима, који се испитују/контролишу.

6. Усаглашеност резултата испитивања

За методе испитивања за које се на основу спецификација/стандарда/прописа издаје усаглашеност резултата испитивања, Лабораторија ЦИАХ користи правило одлучивања наведено предметном спецификацијом/стандардом/прописом. Овим Условима пословања клијент прихвата правила одлучивања Лабораторије ЦИАХ која су му предочена приликом подношења захтева.

7. Рокови извршења услуге

Послови се обављају у роковима наведеним у уговорима/понудама или споразумно.

8. Жалбе и приговори

Лабораторија ЦИАХ поседује утврђен поступак решавања приговора и жалби. На захтев корисника, овај поступак је доступан на увид.

9. Завршне одредбе

Уговорне стране се обавезују да ће све евентуалне спорове решавати споразумно. У случају да то није могуће, надлежан је суд у Београду.

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ важе од 15. априла 2019. године.

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English