CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Контролисање цистерни у експлоатацији

Транспорт опасне робе у Републици Србији регулисан је Законом о транспорту опасне робе, потврђеним споразумима о међународном транспорту опасне робе: ADR (друмски), RID (железнички) и ADN (водни) , као и низом подзаконских аката ( Уредба о покретној опреми под притиском, као и низ правилника).

Лабораторија ЦИАХ је у складу са захтевима наведених прописа именовано и овлашћено контролно тело у Републици Србији од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за спровођење прописаних контролисања и испитивања возила, цистерни, батеријских возила, МЕGC, као и амбалаже за транспорт опасне робе.

Placeholder Picture

Такође, Лабораторија ЦИАХ организује у складу са лиценцом МГСИ стручну обуку (оспособљавање) кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, као и по захтеву друге врсте обука у овој области.

У складу са ADR/RID споразумом, тела цистерни и делови њихове опреме подвргавају се следећим контролисањима у експлоатацији:
Placeholder Picture

У начелу, периодично контролисање цистерни се спроводи у максималним интервалима од 6 (шест) година за возила цистерне (ADR), односно 8 (осам) година за вагон цистерне (RID). Међуконтролисање се спроводи на половини поменутих интервала.

Контролисање возила цистерни се обавља на пунктовима у Старчеву и Инђији (за возила цистерне за класу 2) или код власника/корисника, уколико за то постоје одговарајући услови.
Контролисање железничких вагон цистерни се у принципу обавља у радионицама за ремонт шинских возила.

За периодично контролисање доставља се следећа документација или њене копије:
Placeholder Picture

За међуконтролисање мора да се достави следећа документација или њене копије:
За ванредне провере се у зависности од врсте и обима контролисања доставља одговарајућа документација коју захтева контролно тело.

Ценовник можете преузети овде.

Особе за контакт:

Ненад Јовановић, моб. тел. +381 (0) 62 295 839;
Имејл: njovanovic@mas.bg.ac.rs

Властимир Јоксимовић, моб. тел. +381 (0) 62 295 268;
Имејл: vjoksimovic@mas.bg.ac.rs

Иван Иванковић, моб. тел. +381 (0) 62 295 729;
Имејл: iivankovic@mas.bg.ac.rs

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English