CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Одобрење типа цистерне

Транспорт опасне робе у Републици Србији регулисан је Законом о транспорту опасне робе, потврђеним споразумима о међународном транспорту опасне робе: ADR (друмски), RID (железнички) и ADN (водни) , као и низом подзаконских аката ( Уредба о покретној опреми под притиском, као и низ правилника).

Placeholder Picture

Лабораторија ЦИАХ је у складу са захтевима наведених прописа именовано и овлашћено контролно тело у Републици Србији од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за спровођење прописаних контролисања и испитивања возила, цистерни, батеријских возила, МЕGC, као и амбалаже за транспорт опасне робе.

Placeholder Picture

Такође, Лабораторија ЦИАХ организује у складу са лиценцом МГСИ стручну обуку (оспособљавање) кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, као и по захтеву друге врсте обука у овој области.

У складу са ADR/RID нове цистерне, батеријска возила и МЕGC-и подвргавају се следећим контролисањима – оцењивању усаглашености:
Placeholder Picture

Aкредитовано контролно тело Лабораторија ЦИАХ је именовано и овлашћено од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за: Особе за контакт:

Ненад Јовановић, моб. тел. +381 (0) 62 295 839;
Имејл: njovanovic@mas.bg.ac.rs

Властимир Јоксимовић, моб. тел. +381 (0) 62 295 268;
Имејл: vjoksimovic@mas.bg.ac.rs

Иван Иванковић, моб. тел. +381 (0) 62 295 729;
Имејл: iivankovic@mas.bg.ac.rs

Одобрење типа цистерне и прво контролисање

За сваки нови тип конструкције цистерне се спроводи контролисање и испитивање за одобрење типа, након чега се издаје сертификат да је испитани тип, укључујући његову опрему, подесан за намеравану употребу и да одговара захтевима за израду, захтевима за опрему и посебним условима за материје које се транспортују прописа ADR/RID.

Placeholder Picture

Произвођач или његов овлашћени представник морају за контролисање за одобрење типа ставити на располагање документацију која садржи следеће информације:
Placeholder Picture

За прво контролисање доставља се следећа документација:

Одобрење типа батеријског возила и MEGC

За сваки нови тип конструкције батеријског возила или МЕGC-а се спроводи контролисање и испитивање за одобрење типа, након чега се издаје сертификат да је испитани тип, укључујући његову опрему, подесан за намеравану употребу и да одговара захтевима за израду, захтевима за опрему и посебним условима за материје које се транспортују прописа ADR/RID.

Документацију коју је потребно доставити за одобрење типа дефинише контролно тело у зависности од врсте батеријског возила/МEGC и захтева одговарајућих стандарда.

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English