CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Контролисање амбалаже

Транспорт опасне робе у Републици Србији регулисан је Законом о транспорту опасне робе, потврђеним споразумима о међународном транспорту опасне робе: ADR (друмски), RID (железнички) и ADN (водни) , као и низом подзаконских аката ( Уредба о покретној опреми под притиском, као и низ правилника).

Лабораторија ЦИАХ је у складу са захтевима наведених прописа именовано и овлашћено контролно тело у Републици Србији од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за спровођење прописаних контролисања и испитивања возила, цистерни, батеријских возила, МЕGC, као и амбалаже за транспорт опасне робе.

Placeholder Picture

Такође, Лабораторија ЦИАХ организује у складу са лиценцом МГСИ стручну обуку (оспособљавање) кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, као и по захтеву друге врсте обука у овој области.

За сваки нови тип амбалаже спроводи се испитивање типа конструкције. Такође су за IBC предвиђена контролисања у експлоатацији у правилним временским интервалима.

Акредитовано контролно тело Лабораторија ЦИАХ именовано је од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за послове оцењивања усаглашености амбалаже.

Placeholder Picture

Уз захтев за испитивање и узорке за испитивање типа конструкције, неопходно је доставити:
Уз захтев за периодично контролисање IBC-а потребно је доставити његову техничку документацију.

Placeholder Picture

Особе за контакт:

Проф. др. Бранислав Ракићевић, моб. тел. +381 (0) 63 8252 191;
еmail: brakicevic@mas.bg.ac.rs

Властимир Јоксимовић, моб. тел. +381 (0) 62 295 268; (за периодично контролисање IBC-a)
еmail: vjoksimovic@mas.bg.ac.rs

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English